Loại văn bản:

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2017/TT-BTP ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp
Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo hết hạn lấy ý kiến

Xem tiếp

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040