Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ.
Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo hết hạn lấy ý kiến

Xem tiếp

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040