Số liệu công bố, phổ biến theo lịch phổ biến thông tin thống kê hằng năm của BTP

Tài liệu công bố, phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Bộ Tư pháp theo lịch phổ biến thông tin thống kê (Số liệu năm 2016)

Phổ biến theo Quyết định số 314/QĐ-BTP ngày 14/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Bộ Tư pháp