Báo cáo Hội thảo về phạm vi thông tin được tiếp cận và hạn chế tiếp cận trong Dự thảo Luật tiếp cận thông tin (Chi tiết xin xem files đính kèm)