Báo cáo nghiên cứu xây dựng Sổ tay Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm)

Báo cáo nghiên cứu xây dựng Sổ tay Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm)

Research Report on the writing a handbook of sanctioning of administrative violations in the fields of judicial assistance, judicial administration, marriage and family, civil judgment enforcement, enterprise and cooperative bankruptcy