Báo cáo tổng thuật: Nghiên cứu đánh giá các chức năng và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ chế phối hợp thực hiện công tác tương trợ tư pháp(Tiếng Việt/English)

Báo cáo tổng thuật: Nghiên cứu đánh giá các chức năng và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cơ chế phối hợp thực hiện công tác tương trợ tư pháp(Tiếng Việt/English)

Overall report: Study and assessment of function and responsibilities of completent state agencies and cooperation mechanism among these agencies on implementating mutual legal assistances