Báo cáo nghiên cứu Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Ủy ban tư pháp Quốc hội đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp (Tiếng Việt/English)

Báo cáo nghiên cứu Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Ủy ban tư pháp Quốc hội đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp (Tiếng Việt/English)

Research report Reform and enhancement of performance of Judiciary Committee of National Assembly to meet the requirement of judicial reform