Diễn đàn Pháp luật 2016: Bộ luật dân sự năm 2015 - giải pháp hoàn thiện và triển khai thi hành (Tiếng Việt/English)