Diễn đàn đối thoại chính sách pháp luật lần thứ hai năm 2014: “Sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự trong bối cảnh triển khai thi hành Hiến pháp 2013”