Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
Tên nhà tài trợ Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
Địa chỉ tại Việt Nam 25-29 Phan Bội Châu - Hà Nội – Việt Nam
Trụ sở nước ngoài One United Nations Plaza New York, NY 10017 USA
Điện thoại (84 4) 3942 1495
Email registry@undp.org.vn
Quốc gia

Các tin khác

JICA UNICEF