Dự án “Phát triển hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới các địa phương”
1. Tên dự án: Phát triển hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới các địa phương.
2. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp.
3. Địa điểm đầu tư: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp.
  Địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
  Điện thoại: +84 - 4 - 62739715 Fax: +84 - 4 - 62739730
4. Mục tiêu đầu tư:
Xây dựng Hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ trung ương tới địa phương. Xây dựng môi trường nhập dữ liệu và khai thác dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ trung ương tới địa phương trên môi trường mạng, có khả năng cung cấp nhanh, chính xác, kịp thời các thông tin về văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật của các cơ quan Nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế, quản lý xã hội của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết về pháp luật, thực hiện chủ trương: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
5. Quy mô đầu tư:
Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao quản lý cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.
7. Thời gian thực hiện dự án: 2012 - 2015.