Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Thủ đô

Thực hiện quyết định số 1390/QĐ-TTg ngày 28/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ năm 2010 thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011), Bộ Tư pháp phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội và các bộ/ngành liên quan đã xây dựng dự thảo Luật Thủ đô. Để hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Chính phủ, Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cá nhân.

Ý kiến góp ý vào dự thảo Luật và gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) 60 Trần Phú, Hà Nội trước ngày 10 tháng 3 năm 2010. Ngoài ý kiến bằng văn bản, tổ chức, cá nhân có thể gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến góp ý sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình ban hành.

Bộ Tư pháp trân trọng cám ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 4
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023