Project Donors
Đơn vị tài trợ
Tên nhà tài trợ Quốc gia
 
Tên nhà tài trợ Địa chỉ tại Việt Nam Trụ sở nước ngoài Quốc gia
JACA2

16th Floor, Daeha Business Center 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

16th Floor, Daeha Business Center 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

Việt Nam

JACA1

16th Floor, Daeha Business Center 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

16th Floor, Daeha Business Center 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

ThaiLand

JACA

16th Floor, Daeha Business Center 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

16th Floor, Daeha Business Center 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

Việt Nam