Bản tin tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam - Số 8, tháng 12 năm 2012 (Tiếng Việt/English)