Dự án: Nhà làm việc số 6, Nhà tiếp công dân tại trụ sở Bộ Tư pháp (56-58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)
                                                 

  • Chủ đầu tư: Văn phòng Bộ Tư pháp
  • Đơn vị thụ hưởng: Cơ quan Bộ Tư pháp
  • Ngồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Thời gian thực hiện: 2010-2011