Dự án Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
-  Mục tiêu đầu tư: Xây dựng một Cổng thông tin điện tử của Bộ phục vụ giao dịch với công dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác; cung cấp các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về tư pháp, thông tin về hoạt động ngành tư pháp; cung cấp dịch vụ hành chính công; chia sẻ thông tin với các cơ quan nhà nước khác; là đầu mối duy nhất của Bộ khi cung cấp thông tin điện tử và tích hợp với các hệ thống thông tin điện tử khác.
-  Nội dung đầu tư: Xây dựng phần mềm Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
-  Địa điểm xây dựng: Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp – thành phố Hà Nội.
-  Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước.
-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu.

  • Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp.
  • Thời gian thực hiện: 1 năm.