Dự án Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế

Xem chi tiết tại file đính kèm./.

  • Ngồn vốn: USD 2.750.000
  • Mục Đích:
    - Phát hành báo cáo kiểm toán định kỳ theo yêu cầu của Ngân hàng thế giới;
    - Đảm bảo sự minh bạch và tính tuân thủ quy định của của Ngân hàng thế giới, Sổ tay hướng dẫn quản lý dự án và quy định của pháp luật Việt Nam trong quản lý tài chính Dự án 
  • Phạm vi:
    Hà Nội (Trụ sở chính)
  • Thời gian thực hiện: Tháng 10/2023 - 07/2026