Dự án "Mua sắm tài sản cố định năm 2010 cho các đơn vị thuộc khối Văn phòng Bộ quản lý"
Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2010 cho các đơn vị thuộc khối Văn phòng Bộ quản lý.
Loại dự án: Dự án nhóm C 
Tên chủ đầu tư: Văn phòng Bộ Tư pháp
Tên và giá gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu: 619/QĐ-VP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp:
Tổng mức đầu tư: 1.728.300.000 đồng