Mục lục
NHỮNG TRANG VÀNG NGÀNH TƯ PHÁP

Bộ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Vũ Trọng Khánh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (1945-1946)

2

Bộ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Vũ Đình Hòe, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (1946-1960)

3

Bộ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Trần Công Tường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (1948-1959), Chủ nhiệm UBPC của Chính phủ (1972-1978)

4

Bộ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm UBPC của Chính phủ (1975-1978), Quyền Chủ nhiệm UBPC của Chính phủ (1978-1979)

5

Bộ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Trần Quang Huy, Bộ trưởng - Chủ nhiệm UBPC của Chính phủ (1980-1981)

6

Bộ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Phan Hiền, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (1981-1992)

7

Bộ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Đình Lộc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (1992-2002)

8

Bộ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (1998-2002), Bộ trưởng Bộ Tư pháp (2002-2007)

9

Bộ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (1998-2003), Bộ trưởng Bộ Tư pháp (2007-4/2016))

10

Bộ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (từ 2011 đến 03/2014 và từ 10/2015 đến 04/2016). Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 04/2016 đến nay)

11

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 1945-1946

12

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Trác, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 1958 - 1960

13

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Phạm Tống Hoằng, Phó Chủ nhiệm UBPC Chính phủ từ năm 1974 - 1979

14

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Phùng Văn Tửu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 1981 - 1987

15

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Đào Xuân Miễn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 1982 - 1987

16

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Thị Chơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 1982 - 1991

17

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Trần Đông, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Tư pháp từ năm 1987 - 1991

18

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiến, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 1992 - 1998

19

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Văn Yểu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 1992 - 1993

20

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Văn Sản, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 1994-2001

21

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Uông Chu Lưu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 1998 - 2002

22

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 1998 - 2003

23

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Lê Thị Thu Ba, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (2000-2005), Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp từ năm 2005-2007

24

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp (2003 - 2007), Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp từ năm 2007 - 2010

25

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2005 - 2016

26

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2011 - 2014 và từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016

27

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền - Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2008 - 7/2015

28

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2008 - 2013

29

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Phạm Quý Tỵ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2011 - 2013

30

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2011 - 2014

31

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2014 đến nay

32

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ năm 2014 đến nay

33

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ tháng 1/2016 đến nay

34

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018

35

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ tháng 4/2018 đến nay

36

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ tháng 2/2020 đến nay

37

Thứ trưởng Bộ Tư pháp qua các thời kỳ

Đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp từ tháng 2/2020 đến nay

38

Bộ Tư pháp giai đoạn 1945-1960

Chính phủ Liên hiệp kháng chiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I, ngày 03/11/1946

39

Bộ Tư pháp giai đoạn 1945-1960

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe phát biểu tại Hội nghị Tư pháp, năm 1948

40

Bộ Tư pháp giai đoạn 1945-1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ tại chiến khu Việt Bắc (Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe người đeo kính)

41

Bộ Tư pháp giai đoạn 1945-1960

Hội đồng Chính phủ họp cùng Thường trực Quốc hội (Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe đứng thứ 10 hàng sau từ trái sang phải)

42

Bộ Tư pháp giai đoạn 1945-1960

Một số cán bộ Bộ Tư pháp tại chiến khu Việt Bắc (Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe người đeo kính đứng giữa)

43

Bộ Tư pháp giai đoạn 1945-1960

Tập thể cán bộ Bộ Tư pháp tại chiến khu Việt Bắc (Đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe đứng giữa đeo kính, người đứng vị trí thứ 2 từ bên phải qua là ông Trần Công Tường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp)

44

Bộ Tư pháp giai đoạn 1945-1960

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe và đồng chí Lê Văn Bình, thư ký Bộ trưởng tại chiến khu Việt Bắc

45

Bộ Tư pháp giai đoạn 1945-1960

Một số cán bộ hậu cần Bộ Tư pháp cùng gia đình tại chiến khu Việt Bắc

46

Bộ Tư pháp giai đoạn 1945-1960

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe (người đeo kính) cùng một số cán bộ Văn phòng Bộ Tư pháp

47

Bộ Tư pháp giai đoạn 1945-1960

Trụ sở Bộ Tư pháp tại thôn Làng Đông, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

48

Bộ Tư pháp giai đoạn 1960-1981

Các đại biểu tại buổi gặp mặt thân mật nhân ngày thành lập lại Ngành Tư pháp

49

Bộ Tư pháp giai đoạn 1960-1981

Đồng chí Trần Công Tường yết kiến đồng chí Mao Trạch Đông - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, năm 1964

50

Bộ Tư pháp giai đoạn 1960-1981

Đoàn công tác dự Hội nghị Paris về Việt Nam tháng 11 năm 1968

51

Bộ Tư pháp giai đoạn 1960-1981

Đoàn công tác dự Hội nghị Paris về Việt Nam tháng 04 năm 1969

52

Bộ Tư pháp giai đoạn 1960-1981

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe và đồng chí Lê Văn Bình thư ký Bộ trưởng tại chiến khu Việt Bắc

53

Bộ Tư pháp giai đoạn 1960-1981

Sơ đồ Uỷ ban Pháp chế theo Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 190-CP ngày 09-10-1972

54

Bộ Tư pháp giai đoạn 1960-1981

Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước Xã hội chủ nghĩa, năm 1978

55

Bộ Tư pháp giai đoạn 1960-1981

Buổi gặp mặt thân mật nhân ngày thành lập lại Ngành Tư pháp (22/11/1981)

56

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Các buổi làm việc thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 17 -19/7/1995

57

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Hội thảo Luật Phá sản và Luật Công ty Nhật Bản, Hà Nội, ngày 14-16/11/1995

58

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Hội thảo về Chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự Việt Nam và Nhật Bản, Hà Nội ngày 17-18/11/1999

59

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Tọa đàm góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, năm 2004

60

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Đồng chí Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Hội đồng thẩm định về Dự thảo Luật Thủ đô, Hà Nội ngày 13/3/2010

61

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Hội nghị tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ, Hà Nội ngày 10/11/2010

62

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành, tháng 6/2011

63

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Lễ Ký kết Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19/10/2011

64

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Phiên họp Ban soạn thảo Dự án Luật Thủ đô, Hà Nội, ngày 18/01/2012

65

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Hội thảo góp ý Dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, Hà Nội ngày 01/02/2012

66

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Hội thảo hoàn thiện thể chế về theo dõi thi hành pháp luật tại Việt Nam, Hà Nội, ngày 16-17/4/2013

67

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP TW làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp, Hà Nội, tháng 7/2013

68

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo CCTP TW làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp, Hà Nội, tháng 7/2013

69

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Hội thảo một số định hướng lớn xây dựng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Hà Nội ngày 15/8/2013

70

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Hội nghị tổng kết thi hành Luật BHVBQPPL năm 2008 và Luật BHVBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004, Hà Nội, ngày 30/11/2013

71

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Lễ ký Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV giữa Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ, Hà Nội, tháng 12/2014

72

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 22/2013/NĐ-CP, Hà Nội tháng 4/2015

73

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Hội nghị khu vực phía Bắc góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến nhân dân và dự kiến tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Hà Nội, tháng 4/2015

74

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng thể chế

Hội nghị tổng kết 8 năm thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, Hà Nội tháng 6/2015

75

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Đồng chí Phùng Văn Tửu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp dự Hội nghị Tổng kết của ngành Tư pháp và Tòa án tỉnh Long An năm 1981, Long An ngày 3 đến ngày 4/3/1982

76

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Lễ kỷ niệm 50 năm ngành Tư pháp Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, năm 1995

77

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 1998

78

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Lễ kỷ niệm 56 năm ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 -28/8/2001), năm 2001

79

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Lễ kỷ niệm 57 năm ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 -28/8/2002), năm 2002

80

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Lễ bàn giao công tác quản lý Tòa án Nhân dân địa phương, Tòa án Quân sự quân khu và tương đương, năm 2002

81

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2003

82

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Lễ kỷ niệm 59 năm ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 -28/8/2004), ngày 26/8/2004

83

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Lễ kỷ niệm 60 năm ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 -28/8/2005) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ II, năm 2005

84

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Đồng chí Lê Thị Thu Ba – Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp trao cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh – đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2005, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17/2/2006

85

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Bộ Tư pháp tổ chức giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo Bộ và thanh niên với chủ đề Thanh niên Bộ Tư pháp với sự nghiệp phát triển ngành Tư pháp, Hà Nội ngày 29/3/2008

86

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Lễ ra mắt Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Hà Nội, tháng 3/2009

87

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Bộ trưởng Hà Hùng Cường dự lễ ra mắt Cục Công nghệ thông tin và ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin với Tổng Công ty Viễn thông Quân đội tại Hà Nội, ngày 10/3/2009

88

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp xây dựng trường Trung cấp Luật Hậu Giang, ngày 23/4/2010

89

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Đồng chí Hà Hùng Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với UBND Thành phố Cần Thơ về đào tạo nhân lực ngành Tư pháp, ngày 24/4/2010

90

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương Sao Vàng, Hà Nội, tháng 8/2010

91

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường công bố và trao tặng, truy tặng các Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước cho các cán bộ, công chức, viên chức đã và đang công tác trong ngành Tư pháp, Hà Nội, tháng 8/2011

92

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường dự Lễ công bố Quyết định thành lập Trường và khai giảng khóa I Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, tháng 10/2011

93

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo CCTP TW dự Lễ bàn giao nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp, Hà Nội tháng 11/2012

94

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo CCTP TW dự Lễ bàn giao nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp, Hà Nội tháng 11/2012

95

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Hội nghị (nội bộ) triển khai công tác tư pháp, pháp chế, thi hành án dân sự năm 2013

96

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013

97

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2013

98

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, Hà Nội, tháng 3/2014

99

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trực thuộc Bộ Tư pháp, Hà Nội, tháng 7/2014

100

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ, Hà Nội, tháng 8/2014

101

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Lễ Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Dân tộc, Hà Nội, tháng 11/2014

102

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015, Hà Nội tháng 01/2015

103

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ, Bộ Tư pháp, Hà Nội, tháng 01/2015

104

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể "Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật", Hà Nội, tháng 3/2015

105

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác xây dựng ngành

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 7 tháng đầu năm 2015, Hà Nội, tháng 8/2015

106

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Hội nghị Tổng kết công tác Thi hành án, năm 1996

107

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng III của Tòa án nhân dân và Đội Thi hành án nhân dân Quận 10, năm 1998

108

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Cưỡng chế trục xuất, giao nhà trong vụ án Tân Trường Sanh, năm 1998

109

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Đồng chí Nguyễn Văn Sản – Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị Chuyên đề công tác Thi hành án ở tỉnh Tây Ninh, tháng 7/1998

110

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Tọa đàm giới thiệu pháp luật Thi hành án dân sự Nhật Bản, tháng 11/1998

111

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Đồng chí Lê Thị Thu Ba – Thứ trưởng Bộ Tư pháp dự Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác Thi hành án dân sự tại thành phố Hồ Chí Minh (1993 – 2003), năm 2003

112

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Đồng chí Nguyễn Đình Tạp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạc – Tài chính (Bộ Tư pháp) phát biểu tại Hội nghị Tập huấn chế độ thu chi nghiệp vụ Thi hành án tại Nha Trang, ngày 11/4/2005

113

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Đồng chí Mai Lương Khôi – Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định Trưởng Thi hành án dân sự Quận 10, 09/8/2007

114

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Đồng chí Nguyễn Đức Chính – Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/01/2008

115

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Đồng chí Nguyễn Đức Chính – Thứ trưởng Bộ Tư pháp dự Lễ công bố Quyết định thành lập Cục Thi hành án dân sự và 24 Chi cục Thi hành án dân sự tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28/11/2009

116

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Đồng chí Nguyễn Văn Lực – Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên, ngày 10/11/2009

117

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Lễ công bố Quyết định thành lập Tổng cục Thi hành án dân sự (08/01/2010)

118

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Đồng chí Nguyễn Đức Chính – Thứ trưởng Bộ Tư pháp trao Quyết định bổ nhiệm thừa phát lại tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/02/2010

119

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh lần thứ Nhất, tháng 5/2010

120

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2010, ngày 08/6/2010

121

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012, Hà Nội năm 2012

122

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2013, ngày 07/01/2013

123

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 25/01/2013

124

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Lễ ký kết phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự, ngày 09/10/2013

125

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Phiên họp trực tuyến (lần thứ 3) của Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở Trung ương, ngày 20/9/2014

126

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Hội nghị sơ kết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 04/12/2014

127

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với 23 địa phương có lượng án phải thi hành lớn hoặc còn những tồn tại, hạn chế, ngày 18/3/2015

128

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015, ngày 22/5/2015

129

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Công tác thi hành án dân sự

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác Thi hành án dân sự, ngày 28/7/2015

130

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Đồng chí Trần Đông, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Tư pháp phát biểu tại Lễ Khai giảng Lớp Luân huấn dân sự năm 1989

131

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Đồng chí Nguyễn Đình Lộc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng phần thưởng tại Hội nghị Phụ nữ với công tác hòa giải mâu thuẫn giai đình Quận Ba Đình, năm 1994

132

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh Đắc Lắc tổ chức Hội thảo khoa học "Mối quan hệ giữa luật tục hương ước và pháp luật", Buôn Ma Thuột, ngày 9 - 10/4/1996

133

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 1996

134

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Thanh tra Bộ Tư pháp công bố kết luận tại Tòa án nhân dân quận Lê Chân, Tp. Hải Phỏng, tháng 7/1996

135

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Lễ Tổng kết trao giải thưởng Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Hà Nội, 30/5/1997

136

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Ngày truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam

137

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Tọa đàm về phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chúng

138

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc tại Hội nghị tập huấn Bộ luật Hình sự năm 1999 (Khu vực phía Bắc), Hà Nội ngày 19-21/4/2000

139

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Lễ phát động Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 1999", Hà Nội 21/4/2000

140

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Thanh Hóa, phòng Tư pháp huyện Quan Hóa tư vấn miễn phí lưu động tại xã Thành Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày 26/7/2000

141

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc tháng 9 năm 2000

142

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội nghị ra mắt Phòng Công chứng số 2, Hải Dương 6/10/2001

143

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Lớp tập huấn Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và trọng tài thương mại, Hà Nội, ngày 8-11/9/2003

144

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Tập huấn nghiệp vụ Trợ giúp pháp lý toàn quốc tại tỉnh Quảng Bình năm 2003

145

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội thảo về Mô hình tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại tại Việt Nam, Hà Nội, tháng 8/2011

146

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội nghị Báo cáo viên pháp luật Trung ương, Hà Nội tháng 11/2011

147

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Diễn đàn Đối thoại chính sách pháp luật lần thứ nhất năm 2012

148

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, ngày 10/01/2013

149

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội nghị Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp lần thứ VII nhiệm kỳ II (2007-2012), ngày 16/8/2013

150

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát hiểu tại Lễ công bố Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, Hà Nội, ngày 08/11/2013

151

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội nghị triển khai công tác pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2014, Hà Nội, tháng 01/2014

152

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2014, ngày 15/01/2014

153

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Phiên họp toàn thể Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/02/2014

154

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, ngày 05/4/2014

155

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội nghị trực tuyến sơ kết 4 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản, ngày 20/5/2014

156

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội nghị triển khai công tác năm 2015 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, ngày 26/01/2015

157

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thực thi pháp luật

Hội nghị triển khai công tác Văn phòng năm 2015 của Bộ Tư pháp, ngày 27/01/2015

158

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Lễ ký kết hợp tác tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Campuchia, ngày 31/8/1984

159

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Lễ tiếp nhận Thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Viện Kiểm sát Liên Xô ngày 10/12/1984

160

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Lễ ký kết hợp tác tư pháp giữa Bộ Tư pháp CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp CHDCND Lào, ngày 19/9/1984

161

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Đồng chí Đỗ Mười, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tiếp Đoàn Bộ Tư pháp Liên bang CHXHCN Xô Viết và Đoàn Bộ Tư pháp Việt Nam (Bộ trưởng Phan Hiền ngồi hàng đầu bên phải) tại Hà Nội, năm 1988)

162

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Thụy Điển về hỗ trợ lĩnh vực pháp luật giai đoạn 1997 - 1999, Hà Nội, tháng 1 năm 1997

163

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Lễ ký kết hợp tác tư pháp giữa Bộ Tư pháp CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Belarus, ngày 10/9/1999 (Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc)

164

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Lễ ký kết hợp tác tư pháp giữa Bộ Tư pháp CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Nhật Bản, ngày 18/11/1999 (Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc)

165

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Đồng chí Nguyễn Đình Lộc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam làm việc với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đan Mạch Frank Jensen, Hà Nội, tháng 01/2000

166

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Lãnh đạo Bộ Tư pháp ký Hiệp định Con nuôi Pháp - Việt, Hà Nội, ngày 01/01/2000

167

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Đồng chí Nguyễn Đình Lộc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam tại kỳ họp 8 Ủy ban định hướng, Paris, Pháp, năm 2001

168

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Hội nghị quan chức pháp luật cao cấp các nước ASEAN, Hà Nội, 16-17/9/2005

169

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Hội nghị Bộ trưởng tư pháp các nước ASEAN lần thứ 6 (ALAWMM), Hà Nội, ngày 19-20/9/2005

170

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Hội nghị Bộ trưởng tư pháp các nước ASEAN lần thứ 6 (ALAWMM), Hà Nội, ngày 19-20/9/2005

171

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Hội đàm giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Thụy Điển, Hà Nội tháng 01/2006

172

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Điển Thomas Bodstrom, Hà Nội, tháng 01/2006

173

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam dự Hội nghị lần thứ 4 Bộ trưởng Tư pháp các nước Pháp ngữ tại Paris, năm 2008

174

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Pháp chế Hàn Quốc, ngày 18/3/2010

175

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về Dân sự - Thương mại và Bản ghi nhớ về hợp tác pháp luật với Bộ trưởng Tư pháp Angiêri, tháng 4/2010

176

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, ngày 11/5/2010

177

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Deanna Horton ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Canada về Dự án phát triển lập pháp quốc gia, Hà Nội ngày 23/6/2010

178

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Đồng chí Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton ký kết Khung hợp tác đối tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS tại chùa Ngọc Lâm, Gia Lâm, Hà Nội, ngày 22/7/2010

179

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Thứ trưởng Lê Thành Long trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho ông Andrew Smith, Tham tán hợp tác phát triển Đại sứ quán Canada tại Việt Nam kiêm Trưởng Đại diện Cơ quan phát triển quốc tế Canada tại Việt Nam, ngày 21/8/2012

180

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp xã giao ngài Michael Hund, Phó Chánh án Tòa án Hành chính tối cao Liên bang, CHLB Đức, Hà Nội, tháng 01/2011

181

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng tiếp xã giao Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Lào, Hà Nội, tháng 6/2011

182

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ James Cole, Hà Nội, tháng 10/2011

183

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki, ngày 01/6/2012

184

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Bộ trường Hà Hùng Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, tháng 9/2012

185

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp CHXHCN Việt Nam và Bộ Hành chính công và tư pháp Hungary, tháng 11/2012

186

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Bộ trường Hà Hùng Cường tiếp Thứ trưởng Bộ Lập pháp Hàn Quốc Jeong Boo Je, ngày 20/11/2012

187

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Thứ trưởng Lê Thành Long tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Điển, ngày 28/02/2013

188

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Xri-lan-ca, ngày 22/4/2013

189

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Thứ trưởng Hoàng Thế Liên, Trưởng đoàn Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Việt Nam sang thăm và làm việc tại Siem Reap, Campuchia, ngày 01-02/8/2013

190

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Thứ trưởng Đinh Trung Tụng tiếp Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Nagoya - Nhật Bản, ngày 29/4/2014

191

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Bộ trưởng Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư Torkunop Anatoli Vaxilevich, Hiệu trưởng Trường Mgimo, Liên bang Nga, tháng 10/2014

192

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Cơ quan của LHQ về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ về “Tăng cường hệ thống tư pháp thông qua tăng cường năng lực và đánh giá pháp luật liên quan tới phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ”, 31/10/2014

193

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ chứng kiến Chủ tịch Jica (Nhật Bản) trao tặng Bộ trưởng Hà Hùng Cường Bằng khen về những đóng góp tích cực, to hớn của Bộ trưởng vào thành tựu hợp tác phát triển của Jica với Việt Nam, tháng 10/2014

194

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp Chánh án Tòa án tối cao Hungary, ngày 10/11/2014

195

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Hội thảo đánh giá kết quả nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật Việt Nam về người không quốc tịch và tính khả thi Việt Nam gia nhập Công ước 1954 về Quy chế người không quốc tịch, ngày 08/12/2014

196

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp CHXHCN Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tư pháp CHDCND Lào, ngày 28/01/2015

197

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Vương quốc Thái Lan, ngày 23/3/2015

198

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động đối ngoại

Lễ ký Bản Tuyên bố chung giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Liên bang và Bảo vệ người tiêu dùng Đức về Chương trình hợp tác về đối thoại Nhà nước pháp quyền, ngày 14/4/2015

199

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Đồng chí Nguyễn Đình Lộc – Bộ trưởng Bộ Tư pháp gặp gỡ báo chí tổng kết cuộc thi Báo chí viết về Bộ luật Dân sự, ngày 27/3/1999

200

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Bộ Tư pháp chào mừng Ngày Báo chí Việt Nam

201

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đến thăm và chúc mừng Báo Pháp luật Việt Nam

202

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Hội nghị cộng tác viên và tổng kết Chương trình “Báo Pháp luật Việt Nam đến với vùng sâu, vùng xa”, ngày 22/01/2008

203

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Hội nghị Cộng tác viên và Công bố cuộc thi viết “Doanh nhân tôn vinh pháp luật”, ngày 13/01/2009

204

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền – Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị cộng tác viên khu vực phía Bắc do Nhà xuất bản Tư pháp – Bộ Tư pháp tổ chức, Hà Nội, ngày 04/02/2010

205

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Đồng chí Hà Hùng Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến thăm và chúc mừng Báo Pháp luật Việt Nam nhân ngày Báo chí Cách mạng, 21/6/2010

206

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Đồng chí Hà Hùng Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến thăm và chúc Tết toàn thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Tư pháp, năm 2010

207

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền – Thứ trưởng Bộ Tư pháp dự Lễ khai trương tờ điện tử Pháp luật Việt Nam, ngày 01/7/2010

208

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2009-2010, tháng 6/2011

209

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Đoàn đại biểu Cục Công nghệ thông tin làm việc tại Sở Tư pháp Thủ đô Viêng Chăn, Lào, tháng 8/2011

210

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin làm việc với Đoàn cán bộ của Bộ Tư pháp Lào, Hà Nội, tháng 10/2011

211

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Phiên họp thứ nhất Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2012 – 2016, ngày 12/7/2012

212

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Hội thảo Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - 35 năm hình thành và phát triển, ngày 20/12/2012

213

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Giới thiệu kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp năm 2012 và bàn giao phần mềm Quản lý quốc tịch, ngày 24/01/2013

214

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Giới thiệu kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp năm 2012 và bàn giao phần mềm Quản lý quốc tịch, ngày 24/01/2013

215

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Báo Pháp luật Việt Nam ra mắt Trung tâm truyền thông, ngày 29/01/2013

216

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin tổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013, ngày 27/02/2013

217

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, ngày 23/10/2013

218

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Cục Công nghệ thông tin tổ chức Lễ phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2014

219

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Hội nghị quán triệt triển khai công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Bộ Tư pháp, ngày 20/02/2014

220

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Bộ Tư pháp hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, 21/4/2015

221

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Lớp tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử và hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 15/6/2015

222

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Hoạt động nghiên cứu khoa học, báo chí, xuất bản, công nghệ thông tin

Lễ kỷ niệm 30 năm Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số đầu tiên (10/7/1985 – 10/72015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và vinh danh “Gương sáng Tư pháp”, ngày 16/7/2015

223

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Đồng chí Phùng Văn Tửu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp với các đại biểu Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp tỉnh Hà Tuyên, tháng 4-1984

224

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Đồng chí Trần Đông, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Tư pháp phát biểu tại Phân hiệu Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/01/1988

225

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm việc tại Ủy ban Nhân dân phường 8 quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31/12/1988

226

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngành Tư pháp Việt Nam và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, năm 1995

227

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Đồng chí Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Trần Đông, Nguyên Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Tư pháp tại Đại hội thi đua Ngành Tư pháp Việt Nam lần thứ Nhất, Hà Nội năm 2000

228

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo Bộ Tư pháp và các đồng chí chuyển công tác về Tòa án Nhân dân tối cao, năm 2002

229

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp gắn biển trụ sở Bộ Tư pháp tại 56-58-60, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

230

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và tổng kết cuộc thi viết: "Tôn vinh pháp luật", Hà Nội ngày 16/09/2005

231

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến thăm và làm việc tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/12/2005

232

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hà Nội, ngày 26/8/2008

233

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Lễ khởi công xây dựng Trụ sở Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội, tháng 12/2011

234

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cắt băng khánh thành Khu di tích lịch sử Trụ sở Bộ Tư pháp trong kháng chiến Tân Trào - Sơn Dương - Tuyên Quang, ngày 27/8/2010

235

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

236

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phát động Tháng Thanh niên năm 2013, Hà Nội tháng 3/2013

237

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Buổi làm việc của Ban Nội chính TW với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức cán bộ và một số lĩnh vực công tác của Bộ Tư pháp liên quan đến phòng, chống tham nhũng, Hà Nội tháng 12/2013

238

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Hội nghị triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014, Hà Nội, tháng 3/2014

239

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Hội nghị phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua năm 2015 của Cụm Thi đua số III, Hà Nội tháng 3/2015

240

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Lễ khánh thành Trụ sở mới của Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội tháng 4/2015

241

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Hội thảo đánh giá thực trạng bảo đảm bình đẳng giới và quyền của phụ nữ trong tiếp cận các hoạt động dịch vụ công của ngành Tư pháp, Hà Nội, tháng 4/2015

242

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Hội thi tiếng hát Ngành Tư pháp toàn quốc lần thứ Nhất, Hà Nội ngày 22-23/01/2002

243

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Các đơn vị tham gia giải bóng đá Bộ Tư pháp mở rộng, Hà Nội ngày 28/08/2002

244

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Đồng chí Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp trao giải Nhất giải Bóng đá Bộ Tư pháp mở rộng lần thứ 2, Hà Nội ngày 28/08/2002

245

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Giải bóng đá Văn phòng Bộ mở rộng lần thứ I, Hà Nội, tháng 5/2014

246

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Giải bóng đá Văn phòng Bộ mở rộng lần thứ I, Hà Nội, tháng 5/2014

247

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Giải bóng đá Văn phòng Bộ mở rộng lần thứ II, Hà Nội, tháng 4/2015

248

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Giải bóng đá Văn phòng Bộ mở rộng lần thứ I, Hà Nội, tháng 4/2015

249

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Hội thi văn nghệ chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp, Hà Nội, tháng 5/2015

250

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Hội thao khối Bộ Tư pháp, tháng 5/2015

251

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Hội thao khối Bộ Tư pháp, tháng 5/2015

252

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Hội thao khối Bộ Tư pháp, tháng 5/2015

253

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Lễ khai trương Phòng truyền thống và Phòng truyền thống điện tử của Bộ Tư pháp, Hà Nội, ngày 22/8/2015

254

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường với Phòng truyền thống điện tử của Bộ Tư pháp, Hà Nội, ngày 22/8/2015

255

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường viết Sổ lưu niệm khai trương Phòng truyền thống của Bộ Tư pháp, Hà Nội, ngày 22/8/2015

256

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Tiết mục dự thi Hương sen dâng Bác đạt giải nhất thể loại múa của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa tại Hội thi Tiếng hát Ngành Tư pháp lần III, Hà Nội 22/08/2015

257

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao giải cho các tiết mục dự thi Tiếng hát Ngành Tư pháp lần III, Hà Nội 22/08/2015

258

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Hội thao Ngành Tư pháp lần II, Hà Nội 23/08/2015

259

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Bộ trưởng Hà Hùng Cường trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi tại Hội thao Ngành Tư pháp lần II, Hà Nội 23/08/2015

260

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, Hà Nội 24/08/2015

261

Bộ Tư pháp đổi mới và hội nhập (giai đoạn 1981 đến nay) - Các hoạt động khác

Bộ trưởng Hà Hùng Cường trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm (2010-2015) tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, Hà Nội 24/08/2015

262

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh ngày 07/01/1946

263

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Giấy chứng minh – Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cấp cho ông Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hà Nội, ngày 5/4/1946

264

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Luật sư Vũ Trọng Khánh trong phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham dự Hội nghị Fontaine Bleau, Paris, tháng 8/1946

265

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tháng 02/1948

266

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tháng 10/1948

267

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng ban Pháp chế Trung ương với các đại biểu Quốc hội toàn quốc, tháng 9/1959 (Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe đứng hàng thứ nhất, thứ ba từ phải qua trái)

268

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh với các đại biểu Quốc hội của Ngành Tư pháp (Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phùng Văn Tửu đứng hàng sau, thứ hai từ trái qua phải)

269

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Phạm Văn Đồng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đến thăm và dự Lễ Khai giảng khóa I Trường Đại học Pháp lý Hà Nội, năm 1980

270

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Nguyễn Khánh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và các đồng chí Trần Đông - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thứ Nhất Bộ Tư pháp; Đồng chí Phùng Văn Tửu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp thăm và làm việc tại Trường Đại học Pháp lý

271

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Võ Văn Kiệt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị tập huấn chuyên đề công tác Tư pháp, năm 1993

272

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước đến thăm dự Lễ Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập và trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 1995

273

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Hòa giải viên giỏi toàn quốc năm 2000

274

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Nguyễn Văn Yểu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Lễ bàn giao công tác quản lý Tòa án Nhân dân địa phương, Tòa án Quân sự quân khu và tương đương, Tòa án Quân sự khu vực về mặt tổ chức, ngày 25/09/2002

275

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2003, ngày 07-08/01/2003

276

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Trần Đức Lương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước với các đại biểu Ngành Tư pháp tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2003, ngày 07-08/01/2003

277

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Phan Văn Khải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đọc Báo Pháp luật Việt Nam ra ngày 01/01/2005

278

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Vũ Khoan, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN lần thứ 6 (ALAWMM), Hà Nội ngày 19/9/2005

279

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Trần Đức Lương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến thăm ký túc xá sinh viên ĐH Luật Hà Nội

280

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Trần Đức Lương, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Luật Hà Nội và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

281

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đọc Báo Pháp luật Việt Nam ngày 29/07/2007

282

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2009, ngày 29-30/12/2008

283

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội đến thăm và chúc Tết cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp, ngày 10/2/2010

284

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp về công tác cải cách Tư pháp, Hà Nội ngày 8/4/2010

285

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đến thăm và làm việc với Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2010

286

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp về công tác tư pháp của Ngành, Hà Nội tháng 12/2011

287

Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Bộ Tư pháp

Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trưởng ban Chỉ đạo CCTP TW làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác thi hành án dân sự, Hà Nội, tháng 7/2015

288

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Sao vàng của Chủ tịch nước tặng Ngành Tư pháp vì đã có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc (năm 2010)

289

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Sao vàng của Chủ tịch nước tặng Ngành Tư pháp vì đã có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc (năm 2010)

290

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng cho ngành Tư pháp vì đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc trong những năm qua (năm 1995)

291

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng cho ngành Tư pháp vì đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc trong những năm qua (năm 1995)

292

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Độc lập hạng nhất do Chủ tịch nước tặng cho Ngành Tư pháp vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (năm 2015)

293

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Độc lập hạng nhất do Chủ tịch nước tặng cho Ngành Tư pháp vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (năm 2015)

294

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng nhì (1999-2003) cho Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế

295

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng nhì (2005) cho Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

296

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng nhì (2007) cho Cục Trợ giúp pháp lý

297

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng ba (1995-1999) cho Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

298

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng nhì (2006-2010) cho Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm

299

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng ba cho Tổng cục Thi hành án dân sự đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh

300

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2000-2002) cho Vụ Bổ trợ tư pháp

301

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2000-2002) cho Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

302

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2007) cho Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm đã có thành tích trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

303

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2003-2007) cho Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

304

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2008) cho Học viện Tư pháp đã có thành tích trong công tác đào tạo các chức danh tư pháp

305

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2007-2009) cho Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế

306

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2007-2009) cho Vụ Hành chính tư pháp

307

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2007-2009) cho Tổng cục Thi hành án dân sự

308

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2007-2009) cho Cục Trợ giúp pháp lý

309

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2008-2010) cho Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật

310

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2009-2011) cho Vụ Bổ trợ tư pháp

311

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2009-2011) cho Cục Công nghệ thông tin

312

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2010-2012) cho Nhà Xuất bản Tư pháp

313

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2010-2012) cho Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực

314

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2010-2012) cho Vụ Pháp luật quốc tế

315

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2010-2012) cho Tổng cục Thi hành án dân sự

316

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2010-2012) cho Thanh tra Bộ Tư pháp

317

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2010-2012) cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

318

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2011-2013) cho Ban Thư ký – Văn phòng Bộ Tư pháp

319

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2011-2013) cho Phòng Tổng hợp – Văn phòng Bộ Tư pháp

320

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2013) cho Học viện Tư pháp đã có thành tích đột xuất trong công tác

321

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2013) cho Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã có thành tích đột xuất trong công tác

322

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2015) tặng cho Vụ Pháp luật quốc tế vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia giải quyết vụ kiện đầu tư quốc tế South Fork

323

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2015) tặng cho Cục Công nghệ thông tin vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

324

Các thành tích khen thưởng

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2007 cho Vụ Hành chính tư pháp

325

Các thành tích khen thưởng

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2010 cho Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm

326

Các thành tích khen thưởng

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012 cho Vụ Bổ trợ tư pháp

327

Các thành tích khen thưởng

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014 cho Báo Pháp luật Việt Nam

328

Các thành tích khen thưởng

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014 cho Tổng cục Thi hành án dân sự

329

Các thành tích khen thưởng

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014 cho Vụ Tổ chức cán bộ

330

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng ba (2005 - 2009) cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang

331

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2011-2013) cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

332

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2008-2010) cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang

333

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng ba (2006 - 2010) cho Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

334

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng ba (2006 - 2010) cho Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

335

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (1998-2001) cho Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

336

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2011-2013) cho Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

337

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng ba (2008 - 2012) cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

338

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2008-2010) cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

339

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2010-2012) cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái

340

Các thành tích khen thưởng

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012 cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái

341

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2010-2012) cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái

342

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2011-2013) cho Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái

343

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng ba (2007 - 2011) cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hóa tỉnh Long An

344

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2005-2007) cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Đước tỉnh Long An

345

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2009-2011) cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mộc Hóa tỉnh Long An

346

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng ba (2001 - 2005) cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tây

347

Các thành tích khen thưởng

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2005 cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tây

348

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2005-2007) cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

349

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2007-2009) cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội

350

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2010-2012) cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội

351

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng ba (2008 - 2012) cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

352

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng ba (2009 - 2013) cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định

353

Các thành tích khen thưởng

Huân chương Lao động hạng ba (2009 - 2013) cho Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

354

Các thành tích khen thưởng

Cờ thi đua của Chính phủ năm 1998 cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

355

Các thành tích khen thưởng

Cờ thi đua của Chính phủ năm 2011 cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định

356

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2009-2011) cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định

357

Các thành tích khen thưởng

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2011-2013) cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định

358