Mẫu pano khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

25/10/2022
Mẫu pano khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022
Thực hiện Quyết định số 1369/QĐ-BTP ngày 17/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu pano phục vụ truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Dưới đây là các mẫu pano phục vụ hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp thiết kế:

 
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 


  • Alternate Text
  • Alternate Text
  • Alternate Text