1. Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật là tập hợp thông tin liên quan đến tình hình thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật của các cơ quan, tổ chức; tổng hợp các chương trình, dự án, phi dự án hợp tác quốc tế về pháp luật và các sản phẩm nghiên cứu chủ yếu.

2. Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý là Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 25/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và nhằm mục đích chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức để nghiên cứu, tham khảo.

3. Các thông tin đăng tải trên Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật thuộc quyền sở hữu của Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ. Nghiêm cấm mọi hành vi khai thác, sử dụng trái pháp luật thông tin trên Cơ sở dữ liệu hợp tác quốc tế về pháp luật. Tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.