Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn một số vấn đề về trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp.

Trong thời gian qua, Cục Đăng ký - Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về trình tự và thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (thay thế Thông tư số 06/2006/TT-BTP, Thông tư số 03/2007/TT-BTP, Thông tư số 04/2007/TT-BTP và Thông tư số 07/2007/TT-BTP).

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, ký ban hành, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư nêu trên. Văn bản góp ý xin gửi về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 30 tháng 7 năm 2010.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018