Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Hệ tiêu chí Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 10 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020”, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Dự thảo Hệ tiêu chí Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020.

Bộ Tư pháp xin đăng tải Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Hệ tiêu chí Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020 để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến.

Ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Bổ trợ tư pháp) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574