Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Nhằm triển khai Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp soạn thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, gửi lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản và một số đơn vị có liên quan.  

Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư nêu trên và gửi văn bản góp ý về Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp địa chỉ số 60 Trần Phú, Hà Nội trước ngày 30/6/2010 hoặc gửi trực tiếp qua form lấy ý kiến dưới đây.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023