Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư
Ngày 29/6/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Luật sư thay thế Pháp lệnh luật sư năm 2001. Theo đó, Luật Luật sư quy định chế định tập sự hành nghề luật sư thay cho chế định luật sư tập sự được quy định trong Pháp lệnh luật sư năm 2001 và giao trách nhiệm cho Bộ Tư pháp phối hợp với tổ chức luật sư toàn quốc trong việc ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư.
Tháng 5/2009, tổ chức luật sư toàn quốc có tên gọi là Liên đoàn luật sư Việt Nam đã được thành lập sau khi Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức thành công. Ngày 29/5/2009, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định phê duyệt Điều lệ và phê chuẩn kết quả Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất, Liên đoàn luật sư Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động. Theo quy định của Luật Luật sư thì Bộ Tư pháp phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư và tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Triển khai thi hành Luật Luật sư, Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư đã được xây dựng từ năm 2007. Thực hiện Quyết định 556/QĐ-BTP ngày 16/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp năm 2009, Vụ Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức nhiều cuộc họp để thu thập ý kiến đóng góp và gửi công văn đề nghị lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản để chỉnh lý Dự thảo Thông tư.

Trong quá trình chỉnh lý Dự thảo Thông tư, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn luật sư Việt Nam. Trên cơ sở kết quả cuộc họp với đại diện Lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam sáng ngày 14 tháng 5 năm 2010, Bộ Tư pháp chỉnh lý Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư. Để khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành, Bộ Tư pháp rất mong nhận được các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư.
Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Hà Nội hoặc gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây trước ngày 30/6/2010.
Bộ Tư pháp rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023