Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Bộ Tư pháp đang soạn thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Tư pháp thay thế cho Thông tư số 07/2006/TT-BTP ngày 26/11/2006 của Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp xin đăng tải dự thảo dự thảo Thông tư đề nghị cá nhân, tổ chức tham gia ý kiến.

Công văn tham gia ý kiến của cá nhân, tổ chức xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Thi đua,  khen thưởng) số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 7/6/2010. Ngoài ý kiến bằng văn bản, tổ chức, cá nhân có thể gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến góp ý sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành.

Bộ Tư pháp trân trọng cám ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574