Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Về phân cấp quản lý công chức của cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành dân sự

Thực hiện kế hoạch, chương trình công tác năm 2010, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý tổ chức, hoạt động Ngành thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp nghiên cứu,  xây dựng Dự thảo Thông tư về phân cấp quản lý công chức của cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự. Đến nay về cơ bản Dự thảo Thông tư bước đầu đã được xây dựng hoàn chỉnh.

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Thông tư trước khi trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, ký ban hành, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, góp ý vào Dự thảo Thông tư và gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (qua Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự) trước ngày 30 tháng 5 năm 2010.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035