Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí
ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Thực hiện Chỉ thị số 636/CT-TTg ngày 20/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các biện pháp thi hành Luật; Căn cứ Điều 67 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thay thế Thông tư số 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Đây là một nội dung quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nói riêng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung.

Để tiếp tục hoàn thiện nội dung Dự thảo Thông tư liên tịch nêu trên, Bộ Tư pháp xin gửi Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Thông tư liên tịch tới các cơ quan, tổ chức tham gia ý kiến.

Ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) trước ngày 25/05/2010 để tổng hợp, chỉnh lý và sớm ban hành.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018