Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Quy định về Báo cáo viên pháp luật

Ngày 09 tháng 7 năm 1999, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 210/1999/QĐ - BTP về việc ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật. Sau hơn 10 năm thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, của cơ quan, tổ chức, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật không ngừng được củng cố, kiện toàn, tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cũng đang gặp những khó khăn, hạn chế, bất cập do Quy chế về tổ chức và hoạt động của báo cáo viên không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên, Bộ Tư pháp xây dựng Thông tư quy định về báo cáo viên pháp luật. Để hoàn thiện dự thảo, Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân cho ý kiến vào dự thảo Thông tư và gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật) 58 - 60 Trần Phú - Hà Nội trước ngày 01 tháng 3 năm 2010. Ngoài ý kiến bằng văn bản, tổ chức, cá nhân có thể gửi ý kiến trực tiếp tại form lấy ý kiến dưới đây. Mọi ý kiến góp ý sẽ được chuyển đến cơ quan soạn thảo để nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý trước khi trình ban hành.

Bộ Tư pháp trân trọng cám ơn.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023