Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Các biểu mẫu và sổ quốc tịch
Thực hiện Quyết định số 4204/QĐ-BTP ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Dự thảo các biểu mẫu và sổ quốc tịch. Bộ Tư pháp xin đăng tải dự thảo Tờ trình và dự thảo biểu mẩu, sổ quốc tịch để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp ý kiến. Ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Hành chính tư pháp) số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

427

Số ý kiến đóng góp

2018