Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008
 Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm pháp hành chính năm 2002 đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 2/4/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2008. Để quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh này, Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành tiến hành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 để trình Chính phủ ban hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và bảo đảm cho việc thi hành Pháp lệnh số 04/2008/PL-UBTVQH12 trong đời sống xã hội được nhanh chóng, hiệu quả.

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ ban hành. Ban soạn thảo trân trọng gửi Dự thảo Tờ trình, Nghị định để lấy ý kiến.  Mọi góp ý xin gửi trước ngày 5/8/2008 để Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính kịp tổng hợp, tiếp thu chỉnh lý Dự thảo Nghị định trình Chính phủ theo đúng tiến độ.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035