Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành VBQPPL

Thực hiện Chương trình xây dựng nghị định của Chính phủ năm 2008, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Nghị định và Dự thảo Tờ trình Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết và tham gia góp ý. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú - Hà Nội trước ngày 25/11/2008 để kịp thời tổng hợp, chỉnh lý Dự thảo Nghị định và trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.


 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035