Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Về bán đấu giá Tài sản

Thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-BTP ngày 20/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ công tác soạn thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn một số quy định về bán đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Tài chính cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch.

Bộ Tư pháp trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Thông tư liên tịch để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết và tham gia góp ý cho Dự thảo Thông tư liên tịch. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp trước ngày 30/9/2008 để kịp thời tổng hợp, chỉnh lý Dự thảo Thông tư liên tịch và trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính ký ban hành.

Bộ Tư pháp mong nhận được ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.


 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035