Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật
      Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 1653/QĐ-BTP ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể cấp Trung ương, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật.

        Dự thảo Thông tư đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của  các đại biểu tại cuộc họp và văn bản góp ý của 15 cơ quan, tổ chức, đơn vị (5 tổ chức đoàn thể ở Trung ương, Bộ Tài chính, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động TP Cần Thơ, Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, một số Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Tư pháp …).

        Mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân về dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP để kịp thời hoàn chỉnh và trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Thông tư.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Vụ Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 3 năm 2009

Trân trọng cảm ơn./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035