Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định về các biện pháp bảo đảm Bình đẳng giới
Thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg ngày 03 tháng 5 năm 2007 về việc triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới, được sự phân công của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Nghi định quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới. .

Bộ Tư pháp xin giới thiệu: Dự thảo Nghị định quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Dự thảo Tờ trình; Nội dung một số vấn đề cần xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức.

 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035