Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp".

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040