Loại văn bản:

Trích yếu:
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2018, trong đó, Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan, Bộ Tư pháp đã tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ cần được bãi bỏ toàn bộ. Thực hiện quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020), Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040