Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Quốc hội trong năm 2024 (Công văn số 1112/VPCP-PL ngày 21/02/2024), Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật Ban hành VBQPPL (sửa đổi) theo quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020), Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng Luật trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040