Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lý lịch tư pháp và Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lý lịch tư pháp
Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

433

Số ý kiến đóng góp

2035