Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Thực hiện Công văn số 6908/VPCP-PL ngày 08/9/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về việc bổ sung Quyết định kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 428/QĐTTg ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” đến năm 2025 vào Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2023, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” (sau đây gọi là dự thảo Quyết định).
Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023