Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP

Xem chi tiết tại file đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

433

Số ý kiến đóng góp

2034