Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật đăng ký Bất động sản
 

Thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011), được sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Đăng ký bất động sản. Trong thời gian qua, Ban soạn thảo đã khẩn trương chỉ đạo và tổ chức việc nghiên cứu, xây dựng Dự án Luật Đăng ký bất động sản.

Bộ Tư pháp xin giới thiệu: Toàn văn dự thảo Luật Đăng ký bất động sản trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến đóng góp của các cá nhân, tổ chức.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của công dân, cơ quan, tổ chức

 
Số ý kiến đóng góp: 1
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023