Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ. Để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đề nghị Quý cơ quan/đơn vị nghiên cứu, góp ý nội dung các tài liệu trong hồ sơ dự thảo văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình (trong đó, lưu ý nội dung về lý do bãi bỏ văn bản để bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn của đề xuất bãi bỏ văn bản). Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) trước ngày 06/9/2023 (kèm bản điện tử theo địa chỉ email: hant2@moj.gov.vn).
Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.

 
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023