Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 Ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2024