Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ lấy ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ nghèo, người được trợ giúp pháp lý giai đoạn 2023 - 2030.
Thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ nghèo, người được trợ giúp pháp lý giai đoạn 2023 - 2030. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/Đơn vị góp ý đối với dự thảo Quyết định. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email: ctgpl@moj.gov.vn.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

431

Số ý kiến đóng góp

2023