Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
Chi tiết xem tàii liệu đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040