Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 08/4/2018 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2018, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng VBQPPL để chấm dứt hiệu lực các văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn. Để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020), Bộ Tư pháp đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm có thể nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục Lấy ý kiến dự thảo VBQPPL trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật), số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn!
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

442

Số ý kiến đóng góp

2040