Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Tư pháp đăng tải toàn văn hồ sơ dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân. Mọi ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Thông tư có thể gửi trực tiếp trên Mục Lấy ý kiến dự thảo VBQPPL, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Bổ trợ tư pháp) số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

435

Số ý kiến đóng góp

2035