Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/tổ chức đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và nội dung khác mà Quý cơ quan/tổ chức quan tâm. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm) số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035