Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Để triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, Bộ Tư pháp đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ và một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành gồm: (1) Quyết định số 51/2002/QĐ-BTP ngày 27/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành chuẩn mực đạo đức chấp hành viên; (2) Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức THADS; (3) Thông tư số 18/2018/TT-BTP ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTP; (4) Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS; (5) Thông tư số 08/2020/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2017/TT-BTP. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đăng tải dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư nêu trên để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm có thể nghiên cứu, đóng góp ý kiến trực tiếp tại Mục lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp hoặc gửi ý kiến góp ý bằng văn bản về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục THADS) số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 28/7/2021. Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Hiện tại không có dự thảo nào

Số dự thảo

411

Số ý kiến đóng góp

574